Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Sociální rehabilitace § 70 dle zákona č. 108/2006 Sb.

Ambulantní část služby sociální rehabilitace je poskytována v místě dvou pracovišť MENS SANA, z.ú. v Ostravě. Kapacitně prostory odpovídají množství uživatelů, kterým je služba sociální rehabilitace poskytována.

 

Název a adresa pracoviště:

MENS SANA, z.ú.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
Ostrava-Poruba

Motivační a vzdělávací aktivity

MENS SANA, z.ú.
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

Centrum trénování paměti

Bulharská 1561/7
708 00 Ostrava – Poruba

 

Provoz pracovišť:

pracoviště Ukrajinská:

 • Pondělí: 8:00 – 16:00
 • Úterý: 8:00 – 16:00
 • Středa: 8:00 – 18:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 16:00
 • Pátek: 8:00 – 14:00

pracoviště Skautská – Kreativní dílna:

 • Pondělí: 8:00 – 15:00
 • Úterý: 8:00 – 13:00
 • Středa: 8:00 – 16:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 15:00
 • Pátek: 8:00 – 15:00

pracoviště Skautská – sociální pracovnice

 • Pondělí: 8:00 – 16:00
 • Úterý: 8:00 – 16:00
 • Středa: 8:00 – 16:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 16:00
 • Pátek: 8:00 – 14:00

Provozní doba pracoviště Bulharská

 • Pondělí: 8:00 – 16:00
 • Úterý: 8:00 – 16:00
 • Středa: 8:00 – 16:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 16:00
 • Pátek: 8:00 – 14:00

Provozní dobu kreativní dílny může MENS SANA, z.ú. změnit dle potřeb služby a personálního zajištění. Aktuální změny jsou vyvěšeny na webu www.menssana.cz nebo v programu MENS SANA, z.ú. na aktuální kalendářní měsíc a na nástěnkách na obou pracovištích.

 

Terénní část služby sociální rehabilitace je poskytována v Ostravě a okolí Ostravy (v okruhu cca do 30 km) mimo výše uvedená pracoviště.

 

Poslání služby sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú.:

Posláním služby sociální rehabilitace je cílená příprava lidí se zdravotním znevýhodněním (duševní onemocnění, narušené poznávací schopnosti), kteří se ocitli vlivem své nemoci v nepříznivé situaci, na zvládání běžného života s co nejmenší podporou druhých osob.

 

Cílová skupina

 • Lidé se zkušeností s duševním onemocněním především z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti a lidé s narušenými poznávacími schopnostmi žijící v Ostravě a blízkém okolí.

 

Službu neposkytujeme osobám

 • mladším 18-ti let (výjimečně službu poskytujeme osobám mladším 18 let a to po domluvě a za spolupráce s ošetřujícím psychiatrem a rodinným příslušníkem zastupujícím nezletilou osobu)
 • závislým (kromě fáze prokazatelné abstinence min. půl roku)
 • s jiným zdravotním postižením (těžké smyslové, těžké tělesné, střední a těžké mentální postižení)
 • s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou)

 

Poznámka: Centrum psychosociální pomoci, Ukrajinská 1533/13, Ostrava – Poruba není bezbariérové. Kreativní dílna na pracovišti Skautská 1045, Ostrava – Poruba je bezbariérová, ale kanceláře sociálních pracovnic v 1. patře bezbariérové nejsou.

 

Věková kategorie uživatelů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)

 

Sociální službu sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú. poskytujeme v ambulantní a terénní formě. Terénní formu zajišťují pracovníci prostřednictvím doprovodů uživatelů k lékaři, na úřady, prostřednictvím návštěv u uživatelů doma nebo prostřednictvím návštěv v psychiatrických léčebnách či nemocnicích. Pracovníci sociální rehabilitace jsou schopni dojíždět za uživateli na území města Ostravy, maximálně do 30 km od sídla organizace.

 

Cíle poskytované služby:

 1. stabilizace psychického stavu – díky intenzivní spolupráci uživatele (zapojení se do rehabilitačních aktivit), pracovníků MENS SANA, z.ú., ošetřujícího psychiatra uživatele a ostatních zainteresovaných osob dochází ke stabilizaci psychického stavu uživatele. Klíčoví pracovníci podporují uživatele ke zvýšení kontaktu s veřejnými a jinými návaznými službami a pomáhají uživatelům v oblasti sociálního poradenství.
 2. udržení a zlepšení kvality života – pracovníci MENS SANA, z.ú. pracují s uživateli formou cílené sociální práce, dále pak formou osobních podpůrných hovorů, při kterých uživatelům vytvářejí oporu v obtížných životních situacích.
 3. vytvoření a rozšíření nových sociálních kontaktů – MENS SANA, z.ú. dává uživatelům prostor k navázání sociálních kontaktů, a to jak prostřednictvím aktivit, které probíhají přímo v prostorách MENS SANA, z.ú., tak v rámci společenských akcí pořádaných mimo organizaci.
 4. rozšíření potřebných znalostí a dovedností – organizace nabízí uživatelům možnost účasti na aktivizačních a vzdělávacích programech, na kterých mohou uživatelé získat a obnovit manuální zručnost, počítačovou gramotnost, rozšířit si své jazykové znalosti za podpory pracovníků, kteří dokáží přizpůsobovat výukové lekce potřebám těchto lidí. Pracovníci podporují uživatele ve studiu na učilištích, středních, vyšších odborných a vysokých školách.
 5. nalezení vhodného pracovního uplatnění – pracovníci MENS SANA, z.ú. individuálně pracují s uživateli na získání pracovního místa nebo uplatnění v chráněné dílně.

 

Zásady služby:

 • respektování práv uživatele – všichni pracovníci MENS SANA, z.ú. respektují práva uživatelů. Každý uživatel má práva a povinnosti, se kterými je seznámen při uzavírání smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace. Při uzavírání smlouvy se uživatel zavazuje dodržovat povinnosti plynoucí ze smlouvy.
 • respektování svobody volby uživatele – pracovníci při práci s uživatelem vždy respektují svobodnou volbu uživatelů při konkrétních krocích v řešení jeho jejich nepříznivé situace.
 • respektování soukromí uživatele – zařízení se snaží vytvářet podmínky pro to, aby nebylo narušeno uživatelovo soukromí a to jak v prostorách organizace nebo při poskytování služby v terénu. Prostory MENS SANA, z.ú. jsou vybaveny 2 hovornami, kde mohou uživatelé v nerušeném prostředí řešit s pracovníkem svou nepříznivou situaci. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o ochraně osobních dat uživatelů.
 • zachování důstojnosti uživatele – pracovníci MENS SANA, z.ú. jednají s uživatelem tak, aby se necítil stigmatizován. Pokud si uživatel přeje, oslovujeme jej křestním jménem a vykáme mu. Rovněž uživatel nás může oslovovat křestním jménem a vykat nám.
 • rovnocenný přístup k uživateli – pracovníci MENS SANA, z.ú. jednají s uživatelem na bázi partnerského vztahu.
 • individuální přístup ke každému uživateli – pracovník vytváří pro uživatele tzv. “službu šitou na míru” podle potřeb jednotlivého uživatele.
 • bezplatnost poskytované sociální služby – služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Příklad dobré praxe:

 • Uživatelé se díky podpoře při studiu a využívání vzdělávacích programů vracejí zpět ke studiu na středních školách, které díky nemoci nemohli dostudovat.
 • Výuka kurzů na počítači pomohla uživatelům v získání práce v chráněné dílně zabývající se využitím internetu a uživatelskou prací na počítači.

 

Pravidla ochrany uživatelů služby před předsudky:

 1. Všichni pracovníci MENS SANA, z.ú. jednají s uživateli podle zásad služby sociální rehabilitace. MENS SANA, z.ú. se snaží předcházet stigmatizaci a pomáhat posílit pozitivní přístup veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.
 2. Uživatele, kterého doprovází pracovník na úřad, k lékaři a podobně, nenazýváme uživatelem našeho zařízení. Pokud se stane situace, kdy je třeba představit uživatele, představíme jej jménem, popřípadě můžeme sdělit, že dotyčná osoba „je tady s námi“ nebo pracovníka může představit sám uživatel a sdělit, že „jsme tam s ním.“ Pokud by nastala situace slovního napadení či urážení uživatele v terénu, nevysvětlujeme, že se jedná o uživatele naší organizace. V případě ohlašování pracovníka MENS SANA, z.ú. do telefonu u domovních dveří uživatele se pracovník neohlašuje svou pozicí v organizaci, ale pouze jménem.

 

Příklad dobré praxe:

 • Pracovníci MENS SANA, z.ú. pořádají po dohodě s psychiatrickou léčebnou v Opavě informativní komunity, pořádají besedy a kulturně společenské akce v psychiatrické léčebně Opava.
 • Pravidelná autorská čtení literárních prací uživatelů a společenské akce, které jsou volně přístupné veřejnosti, napomáhají ke snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním.
 • Do povědomí veřejnosti přispíváme osvětovou činností také díky tematickým pořadům o duševních nemocech a osobách s duševním onemocněním v médiích (např. Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT, Rádio Čas, Český rozhlas Ostrava), pomocí celostátních kampaní Týdny pro duševní zdraví a Duben, měsíc bláznovství.
 • Uživatelům naší organizace pomáháme v seberealizaci a v začlenění mezi zdravou populaci např. výstavami jejich obrazů v galeriích, koncerty a divadelními vystoupeními v rámci vernisáží a autorských čtení. Na chodbách a stěnách kanceláří v organizaci visí obrazy uživatelů s duševním onemocněním.

 

Podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatelů

 1. Při práci s uživatelem na naplňování účelu plynoucího ze smlouvy a cílů obsažených v individuálním plánu uživatele, pracovník spolupracuje s uživatelem v souladu s rozhodnutím uživatele.
 2. Pokud se uživatel rozhodne ukončit službu, pracovníci organizace respektují svobodnou vůli uživatele.
 3. Jestliže zájemce nespadá do cílové skupiny MENS SANA, z.ú., pracovník zájemci předá informace o jiných zařízeních poskytujících sociální služby vhodné pro zájemce o službu. Zájemce se sám svobodně rozhoduje, zda využije kontaktů poskytnutých pracovníkem MENS SANA, z.ú.
 4. Uživatelé, kteří využívají aktivity MENS SANA, z.ú., jsou informováni o časech, kdy tyto aktivity probíhají. Pokud má daná aktivita vnitřní pravidla pro docházku na zvolenou činnost, je uživatel o těchto pravidlech informován a svobodně se rozhoduje o svém docházení na tuto aktivitu. Pokud se uživatel aktivity nemůže účastnit, dopředu se omluví (ústně, telefonicky, mailem).

 

V rámci sociální rehabilitace nabízíme klientům

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • individuální a skupinové nácviky s uživateli (nácviky vaření, úklidu, péče o domácnost)
 • socioterapeutická skupina
 • skupina pro klienty s psychotickým onemocněním
 • arteterapie
 • muzikoterapie
 • skupina pro lidi hledající pracovní uplatnění

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovody uživatele k lékaři, na úřad, do školských zařízení
 • podpůrná návštěva uživatele v domácím prostředí, psychiatrické léčebně či v nemocnici
 • návštěva kulturního zařízení
 • sportovní aktivity
 • výlety

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • kreativní dílna
 • výuka anglického jazyka
 • výuka práce na PC
 • výuka hry na hudební nástroj
 • hospodaření s penězi
 • kurz výuka psaní všemi deseti
 • podpora při studiu
 • kognitivní rehabilitace (posilování pozornosti, paměti, logického uvažování, verbálních dovedností a prostorové orientace)

Vzdělávací kurzy probíhají v individuální i skupinové výuce.

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • sociální poradenství

 

Pro práci s uživateli používáme tyto pracovní postupy (příloha standardu č.1):

 • individuální a skupinové doprovody
 • individuální a skupinové nácviky (Individuální nácvik úklidu, Individuální nácvik čtení, Nácviky sociálních dovedností)
 • výuka práce s PC pro pokročilé
 • výuka práce s PC pro začátečníky
 • psaní všemi deseti
 • hospodaření s penězi
 • angličtina – pokročilí, mírně pokročilí
 • angličtina pro začátečníky
 • skupina pro klienty s psychotickým onemocněním
 • socioterapeutická skupina
 • návštěva kulturních zařízení
 • kreativní dílna
 • výlety
 • sportovní aktivity
 • sociální poradenství
 • podpůrná návštěva uživatele v domácím prostředí, psychiatrické léčebně či v nemocnici
 • podpora při studiu
 • muzikoterapie
 • výuka hry na hudební nástroj
 • zahradničení
 • skupina pro lidi hledající pracovní uplatnění
 • kognitivní rehabilitace

Ke stažení:

leták pro uživatele služeb

leták sociální rehabilitace